(0) item
THÔNG TIN JUNE 19-2017
BÁO ƠN LÀNH SỐ 59 ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HÀNH VÀO NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2017. MỜI NHẬN TẠI BÀN TIẾP TÂN, HOẶC XEM TRÊN WEBSITE TBDF.ORG. NHỮNG AI KHÔNG XEM ĐƯỢC CÓ THỂ GHI DANH ĐỂ ĐƯỢC GỬI BÁO ĐẾN TẬN NHÀ.

BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 6-2017 VÀ MỪNG FATHER'S DAY ĐÃ ĐƯỢC PHÁT TRÊN YOUTUBE, FACEBOOK, TWITTER VÀ WEBSITE TBDF.ORG. CLICK VÀO LINK BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG SÁU-2017 ĐỂ XEM LẠI VÀ HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN.
 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 11G0M