(0) item
NHẬN BÁO ƠN LÀNH MIỄN PHÍ
Báo Ơn Lành bản tiếng Anh (The Grace) phát hành online mỗi tháng hoàn toàn miễn phí. Quý khách muốn nhận báo qua email, xin email về info@tuongbuudiep.org, hoặc nhắn tin qua phone về 797979, với nội dung tin nhắn là BOLEO.

Quý khách muốn nhận báo Ơn Lành tiếng Việt gửi về tận nhà (miễn phí), vui lòng email về info@truongbuudiep.org, hoặc nhắn tin qua phone về 797979 với tin nhắn là BOLVP.

Báo Ơn Lành số tới sẽ mở chuyên đề: Cha Diệp với ngành Nails để ghi lại nhưng ơn lành Cha Diệp dành cho những người làm trong ngành nails. Quý khách muốn chia sẻ, xin liên lạc với văn phòng TBDF, qua phone: (714) 537 8159, (714) 362 6608, hoặc qua email: info@tbdf.org.