(0) item
Ông Vũ, Viên – San Antonio, Texas
“GẶP ĐƯỢC CHA, LÒNG TÔI BÌNH AN”
 

Ông Vũ, Viên. Hình: TBDF
 
Trong tôi, Cha đã là một bậc Thánh đầy quyền năng, những lời cầu thay nguyện giúp của Cha đều được Chúa nhậm lời. Vì thế tôi tin rằng những lời khẩn cầu của tôi đều được Cha thương mà chuyển lên Đấng Tối Cao.

Từ Texas sang California, lần đầu tiên bước vào văn phòng Cha Trương Bửu Diệp, tôi thấy tâm hồn tôi rất thoải mái, rất vui tươi, rất sung sướng, và đặc biệt những cơn bệnh trong người tôi sao tự nhiên thấy chuyển hẳn, dù chưa dứt 100% nhưng tôi cảm thấy rất rõ, như là một phép lạ vậy.

Đứng trước chân dung Cha hiền, tôi không còn nghĩ gì đến vật chất, tiền bạc, danh vọng gì cả, mà tôi cũng chẳng lo lắng gì về sức khỏe nữa, tôi phó thác hết. Không phải tôi sợ bệnh, sợ chết, sợ thất nghiệp, sợ thiếu tiền mà tôi đến cầu cứu Ngài. Tôi chỉ xin Ngài ban cho tôi sức khỏe, để tôi dùng sức khỏe ấy mà phục vụ cho mọi người và cho chính bản thân tôi, chứ tôi không xin Ngài ban cho sức khỏe để rồi đi làm chuyện bất xứng.

Thật ra tôi mới biết Cha Diệp thôi, qua các chương trình Ơn Cha Diệp trên Youtube. Biết Cha cứu giúp rất nhiều người bất kể đó là người theo tôn giáo gì, ai chạy đến cầu xin đều được Cha cầu thay nguyện giúp.

Được đặt chân đến văn phòng Cha Diệp ở California, với tôi đã là một ơn lành Cha ban. Đến đây rồi, Cha biết hết những gì tôi cầu xin, nên Cha đã ban ngay ơn cho tôi, là tâm hồn tôi đã được bình an. Cha cũng đã dẫn đường chỉ lối để tôi biết những gì cần phải làm.