(0) item
TV SHOW ƠN CHA DIỆP 267
Chương trình Truyền hình Ơn Cha Diệp tập 267 đã được phát hành. Chương trình kỳ này giới thiệu ơn lành của bà Thìn Nguyễn Lê (San Jose, CA), và bà Hoàng Phạm (Fountain Valley, CA), và các thông tin cần thiết khác.
Chương trình Ơn Cha Diệp được phát trên YouTube, Facebook, và trên website www.tbdf.org.
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 8G0M