(0) item
Thư Ngỏ

Garden Grove, ngày 27 tháng 12, 2016
 
ƯỚC NGUYỆN ĐẦU NĂM 2017
Thư ngỏ của Hội Trưởng Trương Bửu Diệp Foundation ® (TBDF)
 
Kính thưa quý vị,
 
Năm 2016 trôi qua với nhiều sự kiện đáng nhớ của Trương Bửu Diệp Foundation ® (TBDF). Thứ nhất, tổ chức chu đáo và thành công ngày Giỗ Cha TBD lần thứ 70. Thứ hai, khởi động chương trình xây dựng Làng Cha Diệp tại Riverside, California. Có được thành quả như vậy chính là nhờ sự cộng tác nhiệt thành của tất cả mọi người yêu mến và chịu ơn Cha Diệp.
 
Cũng năm 2016 này, Cha TBD đã phù trợ cho chúng ta một cách đặc biệt với 218 ơn lành được ghi nhận ngay tại văn phòng TBDF. Trong đó nổi bật là các ơn cứu mạng hết sức kỳ diệu mà Cha Diệp đã làm, với đầy đủ hồ sơ, tài liệu từ Bác Sĩ và bệnh viện tại Hoa Kỳ.
 
Trong dịp Lễ Tạ Ơn 2016 vừa qua, Cha Linh Hướng của Hội, người vừa mừng 60 năm Linh mục và 90 tuổi thọ, đã nêu rõ ước vọng của Ngài và thúc giục Ban Điều Hành phải lưu ý đặc biệt, đó là Việc Phong Thánh Cho Cha Trương Bửu Diệp.
 
Để thực hiện ý nguyện của Cha Linh Hướng, bước sang năm mới, tâm nguyện của TBDF là toàn tâm toàn ý dành mọi nguồn tài lực của Hội để góp sức cho tiến trình Tuyên Thánh của Cha TBD được nhanh chóng.
 
Nhân cơ hội này, chúng con xin mạn phép bày tỏ lòng ước mong của chúng con đến Quý Cha trong Ban Vận Động Án Phong Thánh Cha TBD, Cha Cáo Thỉnh Viên, là cho chúng con được đóng góp với tất cả khả năng hiện có: từ thỉnh nguyện thư, hồ sơ nhân chứng ơn lành, đến toàn bộ tài chánh cần thiết cho tiến trình Phong Thánh của Cha Phanxicô Saviê Trương Bửu Diệp tại Vatican được thêm phần nhanh chóng và thuận lợi, trên tinh thần giáo luật và pháp luật hiện hành.
 
Ước gì toàn thể ông, bà, anh, chị, em, những người con dân Việt Nam trên toàn thế giới, những người mến mộ và thọ ơn Cha Diệp, chúng ta hãy cùng nhau hiệp tâm, chung lòng cầu nguyện để nước Việt Nam sớm có thêm một vị Thánh nhân đức, thánh thiện, và hiển linh ngay trong năm mới 2017 này.
 
Trọng kính,
 
Phạm Thu Hương
Hội Trưởng Trương Bửu Diệp Foundation ®

 

English version

OUR ASPIRATION FOR 2017
Letter from the President of the Truong Buu Diep Foundation ® (TBDF)
 
 
Dear Ladies and Gentlemen,
 
The year 2016 has passed with many memorable events from Truong Buu Diep Foundation ® (TBDF). First off, we put together an extremely well organized and outstanding event, Father Truong Buu Diep’s 70th Commemoration. Second, the initiation of the “Village of Father Diep” project, to be located in Riverside, California. This could not have happened without the collaboration of all who love and are beholden to Father Diep.
 
Further more in 2016, Father Truong Buu Diep has graced us with many blessings, 218 of which were granted right here at the office of TBDF.  The highlight of these were the life-saving miracles that Father Diep has granted, all of which are present with complete sets of records and data from doctors and hospitals here in America.
 
Following the Commemoration event of 2017, the Spiritual Leader of our organization, who is celebrating his 60th year in priesthood and reaching 90 years of age, stated that he especially desires to focus on how to accelerate the process of Canonization of Father Truong Buu Diep and urges the Executive Board to do the same.
 
In order to implement the will of the Spiritual Leader, stepping into this upcoming year, the aspiration of TBDF is to wholeheartedly devote all of our resources to contribute to and expedite the canonization process of Father Truong Buu Diep.
 
With this opportunity, we would like to express our aspiration to the duly officers of The Cause Of Canonization For Fr. Francis Xavier Truong Buu Diep, the Postulator, that we are more than willing to contribute all of our available resources: petition signatures, testimonies, as well as all necessary funding for the canonization process of Father Francisco Xavier Truong Buu Diep to be promptly and conveniently approved by the Vatican, all within the boundaries of morality and the law.
                                                                                                                     
The wish of our Vietnamese community from around the world, who cherish and are eternally grateful to Father Diep, is to congregate and share our prayers so that our homeland Vietnam will soon be blessed with a new virtuous and holy Saint in the new year, 2017.
 
Respectfully,
 
Thu-Huong Pham,
President of the Truong Buu Diep Foundation ®