(0) item
Bà Trương, Ái Phương – Fountain Valley, California

“Cha Diệp đã chữa cho bệnh nhân của chúng tôi”

Viện của chúng tôi có 6 bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Trong văn phòng, chúng tôi có đặt hình Cha Trương Bửu Diệp gần 10 năm nay, do một bệnh nhân của bác sỹ Daniel Truong tặng cho chúng tôi.
Mỗi lần muốn nói chuyện với Cha, muốn xin Cha điều gì, chúng tôi lại ngước lên hình Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa để xin Cha ban cho những ơn lành, nhất là những phép lạ cho các bệnh nhân của mình.
Sau khi chúng tôi cầu bầu cùng Cha, có 3 bệnh nhân của chúng tôi được ơn Cha, trong đó 2 người đã bớt nhiều, và một người vẫn còn sống, trong khi bác sĩ nói những bệnh nhân này chỉ còn sống được 30 ngày mà thôi.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 2)