Skip to main content
(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn lành Số 19
Download PDF
1-1,000 Thẻ thăm viếng Cha Diệp (Đợt I)
2-"Đến với Cha, tôi cầu gì được nấy"
3-"Cha hướng dẫn tôi đi"
4-Xin khấn-Cảm tạ
5-Cảm tưởng khi dùng Thẻ thăm viếng Cha
6-Bài học về mối quan hệ
7-Thông tin cần thiết
8-Giúp duy trì Nhà thăm viếng Cha Diệp
9-Quà tặng tại Nhà thăm viếng Cha Diệp