(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
BÁO ƠN LÀNH SỐ 48
Download PDF
Trong số này
-Ơn lành: Ông Đinh Đồng Lân (New Mexico)
-Ơn lành: bà Trần Thị Bích Hà (Thụy Điển)
-Xin khấn & Cảm tạ gửi đến từ xa.
-Những lời xin khấn và cảm tạ gửi qua phone.
-Ơn lành gừi đến qua mail và email: Bà Minh Trần, Ông Xuân Đặng, Ông Xuân Nguyen.
-Thông tin cần thiết.
 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 5G0M