(0) item
Vai Tṛ Của Thỉnh Nguyện Thư

Vai Trò Của Thỉnh Nguyện Thư

trong tiến trình tuyên thánh Cha Trương Bửu Diệp


Trong Tiến Trình Tuyên Phong Thánh Cha Trương Bửu Diệp nêu rõ trong giai đoạn từ tháng 9/2013 tại Rôma, Bộ Các Thánh sẽ xem xét chính thức tất cả các văn bản đã nhận được và bổ nhiệm một chuyên viên  để nghiên cứu việc phong chân phước qua việc xem xét tất cả các văn bản và chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ  để trình lên Tòa Thánh, trong đó có phải có hồ sơ chứng minh danh tiếng của Cha được các Kitô hữu và những người khác nhận định như thế nào.

Đây chính là lúc mà thỉnh nguyện thư với chữ ký của toàn thể giáo dân, lương dân trên toàn thế giới sẽ đóng vai trò quan trọng như là một bằng chứng hết sức mạnh mẽ và thuyết phục để Ban Hội Thẩm Sử Học của Tòa Thánh Rôma nhanh chóng xem xét việc phong chân phước và đệ trình lên Đức Giáo Hoàng.
Ban Điều Hành
Trương Bửu Diệp Foundation
Chương Trình Góp Chữ Ký Ủng Hộ Tuyên Thánh

 

Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 5G0M