(0) item
BUỔI CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2017

Những người ở xa, hoặc không có điều kiện đến Văn phòng để dự buổi cầu nguyện, có thể hiệp thông cầu nguyện trên online, vào Facebook: Truong Buu Diep Foundation.
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 10G1M
page ID: 987