Skip to main content
(0) item
Gởi lời xin khấn
Quý vị có thể gửi lời khấn theo các cách sau:
  1. Gửi lời khấn qua điện thoai. Xin gọi số (714) 702-5129 và để lại lời khấn bằng voice
  2. Gửi lời khấn qua SMS (texting). Xin gửi text message đến (714)362-6608
  3. Gửi lời khấn vào mẫu dưới đây:
Họ Tên:
Số thẻ TBDF:
Email Address:
Group: (#)
Điện thoại:
Giới Tính: Nữ
Cư Ngụ: ,

Tên Người Xin Khấn

Lời Khấn

CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP
Xem rơ hơn