(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn lành số 17
1-TBDF phát hành thẻ thăm viếng Cha Diệp
2-Ơn lành: Ông Thomas Muzila-G.G, CA
3-Giảm đau 80% chỉ sau 3 ngày cầu nguyện
4-Xin khấn-Cảm tạ (từ nơi xa)
5-Đến Cali chỉ để xin khấn với Cha Diệp
6-Ba câu chuyện xúc động về gia đình (tt)
7-Thông tin cần thiết
8-Cách duy trì Nhà thăm viếng Cha Diệp
9-Quà tặng tại Nhà thăm viếng Cha Diệp
Copyright 2021 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 5G0M
page ID: 498