(0) item
Nếu quư vị muốn nhận báo gửi trực tiếp đến tận nhà qua bưu điện (hoàn toàn miễn phí), xin nhấn vào đây
Bản tin Ơn lành Số 19
1-1,000 Thẻ thăm viếng Cha Diệp (Đợt I)
2-"Đến với Cha, tôi cầu gì được nấy"
3-"Cha hướng dẫn tôi đi"
4-Xin khấn-Cảm tạ
5-Cảm tưởng khi dùng Thẻ thăm viếng Cha
6-Bài học về mối quan hệ
7-Thông tin cần thiết
8-Giúp duy trì Nhà thăm viếng Cha Diệp
9-Quà tặng tại Nhà thăm viếng Cha Diệp
Copyright 2021 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 4G0M
page ID: 526